aiyion@localhost:~$ whoami > email: hi@aiyionpri.me > github: AiyionPrime > irc: @aiyion > twitter: @aiyion > xmpp: aiyion@cypher.pw > aur: aiyion