aiyion@localhost:~$ whoami > email: hi@aiyionpri.me > github: aiyionprime > irc: @aiyion > mastodon: @aiyion > twitter: @aiyion > xmpp: aiyion.prime@jabber.ccc.de > aur: aiyion